Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2018

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133 ze zm.), przekazuje do publicznej wiadomości informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A., które odbędzie się w Krakowie przy ul. Gęsiej 22a w Hotelu Galaxy, w dniu 22 maja 2018 roku, o godz. 11:00, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.

Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

RAPORT BIEŻĄCY 5/2018

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA