Raporty
 Home / relacje inwestorskie/ raporty bieżące

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 72/2017

Zawarcie aneksu do umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie
„MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 r., pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Biuro Inwestycji Kapitałowych Quantum Radom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), a Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), podpisany został aneks do umowy kredytowej o numerze S/89/06/2017/1115/K/KI/EKO (dalej: Aneks), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 66/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku. Na podstawie Aneksu ustanowione zostało dodatkowe zabezpieczenie należności Banku wynikających z umowy kredytowej w postaci zastawu rejestrowego na  prawach do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Bank. Na tej podstawie zawarta została w dniu 10 listopada 2017 roku stosowna umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego, w której została ustalona najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności Banku na kwotę 47 340 606,00 PLN.

 

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umowy.

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 72/2017