Raporty
 Home / relacje inwestorskie/ raporty bieżące

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 68/2017

Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie
„MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2017 r., Emitent udzielił poręczenia na rzecz Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) do kwoty  16 493 504,00 zł, za zobowiązania z tytułu zawartej umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta - Biuro Inwestycji Kapitałowych Quantum Radom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2017.

Poręczenie zostało udzielone do dnia 28 lutego 2023 roku.

W ocenie Zarządu poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Emitenta, a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości udziałów w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi, występującego na rynku usług finansowych.

Informacja o udzieleniu poręczenia została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wysokość poręczenia. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 68/2017