Aktualności
 Home / Dla mediów / aktualności

Aktualne informacje

BIK S.A. planuje debiut na GPW 23 listopada br.

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. planuje debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w środę 23 listopada br. W ramach oferty publicznej Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje. Wartość oferty wyniosła 20,34 mln zł brutto.

Intencją Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest aby prawa do akcji (PDA) zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w środę 23 listopada br.

Termin debiutu zależy od stosownych decyzji organów Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. przydzielono inwestorom wszystkie z oferowanych 1.130.000 nowych akcji serii I. Z tego Inwestorom Indywidualnym przydzielono 200 tys. akcji (ok. 17,7%). Stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 9,11%. Z kolei Inwestorzy Instytucjonalni objęli 930 tys. akcji (ok. 82,3%) w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.

Objęte przez inwestorów walory stanowią łącznie 27,4% podwyższonego kapitału zakładowego dewelopera powierzchni magazynowych i handlowych. Po podwyższeniu kapitału będzie się on dzielił na 4,13 mln akcji. 

Akcje w IPO były sprzedawane po 18 zł. To oznacza, że wartość oferty wyniosła 20,34 mln zł brutto. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę Centrum Logistycznego w Sosnowcu, budowę Centrum Logistycznego Kraków III oraz budowę Parku Handlowego w Dzierżoniowie. Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: w Puławach i Bielsku-Białej.

***

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. („Spółka”), a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Osoby przygotowujące niniejszy dokument działały z należytą starannością, w oparciu o dane ogólnodostępne oraz dane przekazane przez Spółkę, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za skutki interpretacji informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie. Potencjalni inwestorzy powinni polegać na własnej ocenie, planach finansowych i wnioskach, po zapoznaniu się z prospektem emisyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie SA, który został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.bik.com.pl) oraz oferującego (www.bossa.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem określającymi zasady na jakich przeprowadzana jest oferta akcji Spółki