Aktualności
 Home / Dla mediów / aktualności

Aktualne informacje

Czwartek ostatnim dniem zapisów na akcje BIK

Dziś dla inwestorów indywidualnych mija termin na składanie zapisów na akcje Biura Inwestycji Kapitałowych S.A., w związku z prowadzoną ofertą publiczną. Zapisy prowadzi DM BOŚ jako oferujący oraz DM mBanku i BM Alior Banku będące w konsorcjum. Zapisy w transzy instytucjonalnej będą prowadzone do 4 listopada br.

W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. oferowanych jest 1.130.000 nowych akcji serii I. Cena emisyjna akcji dewelopera powierzchni magazynowych i handlowych została ustalona na poziomie 18 zł za walor. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych papierów, wartość oferty sięgnie 20,34 mln zł brutto.

„Mamy przygotowany konkretny program inwestycyjny, a pozyskane z oferty publicznej środki zamierzamy od razu wykorzystać na realizację planowanych i przygotowanych już projektów. Jesteśmy gotowi do natychmiastowego działania ponieważ posiadamy grunty, na których będą powstawały inwestycje,  oraz stosowne pozwolenia na budowę. Dlatego oczekujemy szybkiego wzrostu skali działania i w efekcie wartości Spółki” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych są przyjmowane do 3 listopada br., natomiast  w transzy inwestorów instytucjonalnych do 4 listopada br. Zapisy prowadzi Dom Maklerski BOŚ, jako oferujący oraz Dom Maklerski mBanku i Biuro Maklerskie Alior Banku będące w konsorcjum. W ramach transzy detalicznej  spółka oferuje 200 tys. akcji (ok. 17,7% oferowanych akcji), a inwestorom instytucjonalnym 930 tys. akcji (ok. 82,3%). Przydział akcji planowany jest na 7 listopada br.

Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie27,4% podwyższonego kapitału zakładowego spółki. Aktualnie 100% akcji Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest własnością Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Udziałowcami Belancor Sp. z o.o. są osoby fizyczne. Przy uwzględnieniu, że wszystkie nowo emitowane papiery zostaną sprzedane, po zakończeniu IPO kapitał zakładowy dewelopera będzie się dzielił na 4,13 mln akcji. 

***

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. („Spółka”), a ponadto  nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Osoby przygotowujące niniejszy dokument działały z należytą starannością, w oparciu o dane ogólnodostępne oraz dane przekazane przez Spółkę, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za skutki interpretacji informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie. Potencjalni inwestorzy powinni polegać na własnej ocenie, planach finansowych i wnioskach, po zapoznaniu się z prospektem emisyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie SA, który został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.bik.com.pl) oraz oferującego (www.bossa.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem określającymi zasady na jakich przeprowadzana jest oferta akcji Spółki