Raporty
 Home / relacje inwestorskie/ raporty bieżące

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 73/2017

Zawarcie aneksu do umowy gwarancji przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie
„MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 r., pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Biuro Inwestycji Kapitałowych Quantum Radom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), a Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), podpisany został aneks do umowy gwarancji o numerze S/91/06/2017/1115/K/GWA (dalej: Aneks), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 67/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku. Na podstawie Aneksu ustanowione zostało dodatkowe zabezpieczenie należności Banku wynikających z umowy gwarancji w postaci zastawu rejestrowego na  prawach do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Bank.

 

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR.

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 73/2017