Raporty
 Home / relacje inwestorskie/ raporty bieżące

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 71/2017

Zawarcie umowy kredytu budowlanego wraz z umową kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie
„MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 07 listopada 2017r., pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Kredytobiorca), a Bankiem Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), podpisana została umowa kredytowa o numerze U0003240574127 (dalej: Umowa), której przedmiotem jest udzielenie Kredytobiorcy przez Bank kredytu budowlanego na kwotę 17 650 000,00 zł w celu sfinansowania realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie hali nr 5 przy ul. Orląt Lwowskich w Sosnowcu. W ramach w/w umowy kredyt budowlany zostanie zrefinansowany przez Bank, poprzez udzielenie kredytu inwestycyjnego o wartości w EURO odpowiadającej kwocie udzielonego kredytu budowlanego. Dostępna kwota kredytu w walucie PLN przeliczona na walutę EURO po kursie przewalutowania nie może przekroczyć kwoty 4 148 548,60 EURO.

 

Środki z kredytu budowlanego wypłacane będą w transzach do dnia 29 maja 2018 r.

Ostateczny dzień spłaty kredytu budowlanego oznaczono na 30 maja 2018 r.

 

Uruchomienie kredytu inwestycyjnego w celu zrefinansowania kredytu budowlanego nastąpi jednorazowo do dnia 29 maja 2018 r.

Spłata kredytu inwestycyjnego następować będzie w 170 miesięcznych równych ratach  kapitałowo-odsetkowych począwszy od dnia 30 czerwca 2018 r., w oparciu o 300 miesięczną amortyzację i ratę balonową płatną w dniu 31 lipca 2032 r.

 

Jako zabezpieczenie spłaty kredytu budowlanego oraz inwestycyjnego, Kredytobiorca jest zobowiązany:

1)    ustanowić hipotekę do kwoty 37 510 500,00 zł na nieruchomości należącej do Kredytobiorcy,

2)    złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 4, 5 lub 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.) do kwoty 35 300 000,00 zł,

3)    ustanowić zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy;

4)    ustanowić inne, zwyczajowo stosowane w finansowaniach inwestycyjnych zabezpieczenia.

 

 

Szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu, ani warunku, nie przewiduje też stosowania kar umownych.

 

Umowa o której mowa w niniejszym raporcie, nie jest umową    z podmiotem powiązanym.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi  lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami tym Bankiem zarządzającymi.

 

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość Umowy oraz jej znaczenia dla Emitenta. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

raport_bieżącynr_71_2017_umowa_kredytowa_alior