Raporty
 Home / relacje inwestorskie/ raporty bieżące

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 70/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 19) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 2 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki dokonała wyboru firmy:

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do:

1)    zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku;

2)    zbadania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku;

 

Siedziba KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mieści się przy ul. Inflanckiej 4A, 00 - 189 Warszawa.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została wpisana na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

Spółka korzystała wcześniej z usług firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania przez ten podmiot powierzonych czynności.

 

Raport bieżący 70_2017 wybór audytora