Raporty
 Home / relacje inwestorskie/ raporty bieżące

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 69/2017

Zawarcie transakcji walutowej FX Forward przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie
„MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 29 września 2017 r., spółka zależna od Emitenta - Biuro Inwestycji Kapitałowych Quantum Radom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna transakcję walutową FX Forward polegającą na sprzedaży łącznej kwoty 3 817 940,74 euro po kursie euro/pln 4,3200 (równowartość 16 493 504,00 pln).

Dzień rozliczenia transakcji przypadanie w dniu 29 maja 2018 r.

 

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

 

Jednocześnie Emitent informuje, że zawarcie opisanej powyżej transakcji jest związane z zawartą przez spółkę zależną od Emitenta umową kredytu inwestycyjnego, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 66/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

 

Informacja o zawarciu transakcji walutowej FX Forward została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość transakcji. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Raport bieżący 69_2017 FX Forward BIK Quantum