Raporty
 Home / relacje inwestorskie/ raporty bieżące

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 67/2017

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie
„MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2017 r. pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Biuro Inwestycji Kapitałowych Quantum Radom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), a Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), podpisana została umowa gwarancji o numerze S/91/06/2017/1115/K/GWA (dalej: Umowa), której przedmiotem jest zabezpieczenie zapłaty należności na rzecz Generalnego Wykonawcy - Rembor General Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wynikającej z umowy na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy parku handlowego w Radomiu (dalej: Gwarancja), o zawarciu której Emitent poinformował rynek raportem 50/2017  z dnia 24 maja 2017 r.

 

Wysokość Gwarancji ustalono do kwoty 13 566,900 zł.

Gwarancja jest ważna do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

Zabezpieczeniem Gwarancji jest:

1)    ustanowienie hipoteki do kwoty 20 350 350,00 zł na nieruchomości należącej do Spółki,

2)    ustanowienie zastawu finansowego z klauzulą kompensacyjną i zastawu rejestrowego na rzecz Banku na obecnych i przyszłych udziałach,

3)    wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,

4)    złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.) do kwoty 20 350 350,00 zł,

5)    ustanowienie innych, zwyczajowo stosowanych zabezpieczeń przy tego rodzaju umowach.

 

Szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku zapisów dla tego rodzaju umów.

Z tytułu udzielenia Gwarancji Spółka zapłaci Bankowi prowizje i opłaty, które nie obiegają od stawek przyjętych na rynku.

Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi a Bankiem i osobami nim zarządzającymi lub nadzorującymi nie istnieją powiązania.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość Umowy oraz jej znaczenia dla Emitenta. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 67/2017