Aktualności
 Home / Dla mediów / aktualności

Aktualne informacje

Dom Maklerski BOŚ wycenił akcje Biura Inwestycji Kapitałowych

Dom Maklerski BOŚ S.A., będący oferującym, dokonał wyceny Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. dwoma metodami, zgodnie z którymi wartość akcji spółki rozpoczynającej IPO mieści się w przedziale 25,4 – 28,4 zł.

Dom Maklerski BOŚ S.A. opublikował raport analityczny dotyczący Biura Inwestycji Kapitałowych S.A., które rozpoczyna Ofertę Publiczną. Broker będący jednocześnie oferującym, dokonał wyceny spółki dwoma metodami, zdyskontowanego NAV i porównawczą bazując na wskaźniku C/WK. Wycena metodą zdyskontowanego NAV z końca 2018 roku dała wartość 25,4 zł na akcję, a metoda porównawcza 28,4 zł na akcję.

Według szacunków Macieja Wewiórskiego, autora raportu, Biuro Inwestycji Kapitałowych powinno w 2016 r. osiągnąć 17,4 mln zł przychodów oraz 4,2 mln zł zysku netto. W 2017 r. obroty powinny wzrosnąć do 18 mln zł, a w 2018 r. do 24,8 mln zł. Z kolei w przyszłym roku zysk netto wypracowany przez BIK S.A., zdaniem analityka, powinien być na poziomie 25,7 mln zł, a w 2018 r. czysty zarobek powinien wynieść 10,4 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem ostateczna cena emisyjna oraz cena sprzedaży akcji zostanie ustalona 27 października br. Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej rozpocznie się również 27 października br. Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej planowane jest na 3 listopada br., a w Transzy Instytucjonalnej jeden dzień później, czyli 4 listopada br. Przydział akcji jest ustalony na 7 listopada br.

Na podstawie Prospektu Emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 grudnia 2015 r., oferowanych jest 1.130.000 nowych akcji serii I oraz sprzedawanych jest do 569.606 istniejących akcji serii H. Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. oczekuje wpływów z emisji akcji serii I na poziomie około 23,7 mln zł brutto. Wpływy netto zostały oszacowane na poziomie ok. 22,5 mln zł. Celem emisyjnym jest rozbudowa Centrum Logistycznego w Sosnowcu, budowa Centrum Logistycznego Kraków III oraz budowa Parku Handlowego w Dzierżoniowie.

***

Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. („Spółka”), a ponadto  nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Osoby przygotowujące niniejszy dokument działały z należytą starannością, w oparciu o dane ogólnodostępne oraz dane przekazane przez Spółkę, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za skutki interpretacji informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie. Potencjalni inwestorzy powinni polegać na własnej ocenie, planach finansowych i wnioskach, po zapoznaniu się z prospektem emisyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie SA, który został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.bik.com.pl) oraz oferującego (www.bossa.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem określającymi zasady na jakich przeprowadzana jest oferta akcji Spółki