Aktualności
 Home / Dla mediów / aktualności

Aktualne informacje

BIK S.A. zawiesza Ofertę Publiczną przed rozpoczęciem zapisów

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. i Belancor Sp. z o.o.(sprzedający), w uzgodnieniu z oferującym podjęli decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej. Głównym powodem było zbyt wysokie dyskonto jakiego oczekiwali Inwestorzy uczestniczący w procesie book-buildingu. Zarząd dewelopera oraz sprzedający rozważą powrót do IPO w sytuacji poprawy koniunktury na rynku kapitałowym.

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. oraz Belancor Sp. z o.o. podjęli decyzję dotyczą zawieszenia Publicznej Oferty Akcji. Decyzja została podjęta na podstawie efektów prowadzonego w  dniach 11-12 kwietnia 2016 r. procesu book-buildingu. Nowy harmonogram IPO ma zostać przedstawiony w późniejszym terminie. 

„W ramach spotkań z inwestorami spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem naszą ofertą. Doceniali Oni nasz model biznesu i dobre perspektywy rozwoju. Jednak ze względu na wymagającą sytuację na rynku kapitałowym oczekiwane było zbyt duże dyskonto do wartości firmy, które implikowało cenę emisyjną oraz cenę sprzedaży akcji na nieakceptowanym przez nas poziomie, a tym samym byłoby szkodliwe z punktu widzenia interesów obecnych akcjonariuszy, spółki i dalszego rozwoju. Znamy swoją wartość i nie mogliśmy zgodzić się na takie warunki. Nie rezygnujemy całkowicie z przeprowadzenia Oferty Publicznej i planów debiutu giełdowego. Rozważymy powrót do IPO w sytuacji lepszej koniunktury na rynku kapitałowym” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu BIK S.A.

Na podstawie Prospektu Emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 grudnia 2015 r., oferowanych było 1.130.000 nowych akcji serii I oraz sprzedawanych było do 569.606 istniejących akcji serii H. Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. oczekiwało wpływów z emisji akcji serii I na poziomie około 23,7 mln zł brutto. Wpływy netto zostały oszacowane na poziomie ok. 22,5 mln zł. Celem emisyjnym była rozbudowa Centrum Logistycznego w Sosnowcu, budowa Centrum Logistycznego Kraków III oraz budowa Parku Handlowego w Dzierżoniowie. Zarząd BIK S.A. zamierza kontynuować realizację przygotowywanych projektów i finansować je z alternatywnych źródeł. W zakresie rozbudowy Centrum Logistycznego w Sosnowcu oraz budowy Centrum Logistycznego Kraków III poniesione już zostały nakłady m.in. na zakup gruntów, uzbrojenie terenu i wstępne przygotowanie projektów. „Jeszcze w tym roku rozpoczniemy rozbudowę Centrum Logistycznego w Sosnowcu finansując inwestycję z własnych środków generowanych z bieżącej działalności” – dodał Mirosław Koszany.

Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: w Puławach i Bielsku-Białej.

***

Niniejsza informacja jest materiałem reklamowym i promocyjnym w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 1382). Niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Prospekt Emisyjny, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. i ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który w dniu 08.12.2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Biurze Inwestycji Kapitałowych S.A. i ofercie publicznej. Prospekt Emisyjny udostępniono na stronie internetowej Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. www.bik.com.pl i na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. pod adresem www.bdm.pl, na których to stronach znajdą się ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Emisyjnego. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.