Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2016

Objęcie i opłacenie przez Emitenta nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2016

Zawarcie umów lock-up ze wspólnikami podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2016

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz w sprawie określenia innego sposobu zakończenia działalności pomiotu dominującego. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2016

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2016

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta oraz wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii H i I Emitenta do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2016

Informacja dotycząca ostatecznych kosztów Oferty Publicznej akcji Emitenta. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2016

Warunkowa rejestracja akcji serii I w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2016

Rejestracja akcji Emitenta w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2016

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. czytaj więcej...