Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2017

Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2017

Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2017

Zamierzona zmiana Statutu Emitenta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lutego 2017 roku. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2017

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 lutego 2017 roku. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2017

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2017

Objęcie przez Emitenta nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2016

Objęcie i opłacenie przez Emitenta nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2016

Zawarcie umów lock-up ze wspólnikami podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2016

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz w sprawie określenia innego sposobu zakończenia działalności pomiotu dominującego. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2016

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. czytaj więcej...